کدام کاخ تهران دربار پادشاهان ایران بود؟

کاخ گلستان یکی از جاهای دیدنی تهران است که در فهرست میراث یونسکو ثبت شده و دربار شاهان سه دوره سلطنت در ایران بوده است.