آموزش

آموزش کلید موفقیت ...


توانمند سازی و افزایش مهارتهای کاربران کمک بزرگی به ما و شما در جهت اجرای هر چه بهتر راه حل های ارائه شده خواهد کرد

هر چه دانش و مهارت های کارکنان با نیازهای سازمان و قابلیتهای نرم افزار انطباق بیشتری داشته باشد در جه اطمینان از موفقیت راه کارهای ارائه شده و در نهایت سازمان بالاتر می رود .


  • بر اساس مستندات تدوین شده در مرحله استقرار تیم آموزش آریاگستر ، آموزش نرم افزارها را به روشهای زیر انجام میدهد:
  • بر اساس زیر سیستم و تفکیک هر بخش
  • آموزش سیستم مدیریت یکپارچه برای مدیران
  • آموزش گزارشات تصمیم ساز
  • آموزش گروهی برای کلیه اعضای سازمان برای آشنایی کلی با راه کارها
  • آموزش از راه دور (E-Learning)
  • آموزش کاربران تازه استخدام شده
  • اجرای دوره های بازآموزی در جهت آشنایی کاربران با امکانات جدید نرم افزارها

در پایان از کاربران آزمونهای تخصصی و عمومی به عمل آمده و بر اساس نتایج آن ، گواهینامه استفاده از سیستم نرم افزاری آریاگستر صادر خواهد شد.