سیستم فروش

در دنیای تجارت مبتنی بر رقابت امروز، مشتری، رضایت و وفاداری او عامل اصلی بقای سازمانهاست. تعامل صحیح و ارائه دقیق صورتحسابها و گزارشات به مشتری همچنین کنترل سفارشات و مطالبات و ثبت دقیق اسناد مالی، از اهداف اصلی طراحی و تولید نرم افزار فروش و حسابداری فروش آریاگستر بوده خواهد بود.