سیستم خزانه داری

عامل مهمی که مدیران برای تصمیم گیری های مهم خود در سازمان آن را به طور ویژه مورد بررسی قرار میدهند، آگاهی از وضعیت فعلی و آتی منابع مالی می باشد.

نرم افزار خزانه داری آریاگستر با هدف مدیریت وجوه نقد، ارائه گزارشات به موقع و دقیق به عنوان یک عنصر قابل اطمینان برای تصمیم گیری مدیران طراحی و اجرا شده است.