سهام تعاونی

مدیریت امور مربوط به سهامداران به عنوان بخشی از مشتریان درون سازمانی، اهمیت ویژه ای برای افزایش رضایت و ارتقاء سطح رضایتمندی آنها دارد. اطلاعات سهامداران، تعدد آنها و عدم دسترسی به سهامدارن، همچنین مدیریت تغییر در اطلاعات و اطلاعات رسانی به ایشان همواره دغدغه مدیران این حوزه بوده است.

نرم افزار مدیریت سهام آریاگستر با مدیریت و محاسبات دقیقی که انجام میدهد امکان اطلاع لحظه ای از وضعیت سهم سهام‌داران و محاسبات مربوط به سود هر سهم را با سرعت و دقت بیشتری فراهم می سازد.