مدیریت مستندات

سامانه مدیریت مستندات یا  Document Management System (DMS) که با نام نرم افزار مدیریت اسناد یا بایگانی اسناد هم شناخته می شود، ابزاری کاربردی در جهت مدیریت چرخه مستندات در سازمان است. مدیریت و کنترل ایجاد یا دریافت اسناد، مدیریت توزیع، سازماندهی، بازنگری، حفظ و بایگانی الکترونیکی آنها از جمله مراحلی هستند که با مدیریت مستندات در سازمان انجام خواهند شد.

 

خصوصیات