مدیریت درخواست کاربران

سامانه درخواست کاربران یک سیستم رسیدگی به درخواست های مشتریان است که درخواست هایی که از طریق تیکت ارسال می شود را جمع آوری کرده و در بانک های اطلاعاتی ذخیره میکند و در اختیار کارشناسان سازمان قرار می دهد، تا کارشناسی که بیشترین اطلاعات را در خصوص این موضوع و برنامه درخواست مشتریان دارد، پاسخگوی مشتری باشد.