استقرار

Bootstrap template

با آریاگستر ساده اجرا کنید...داشتن یک درک عمیق از نیازمندیها، دغدغه ها ، پیچیدگیها ، گلوگاهها ، سلایق و انتظارات مدیران و چگونگی تطبیق آنها با امکانات و قابلیتها شرط لازم برای استقرار موفق یک مجموعه نرم افزاری یکپارچه میباشد. تضمین همکاری موفق بین آریاگستر و شما وجود این درک و شناخت متقابل است


Bootstrap template

یک کارگروه مشترک ، متشکل از کارشناسان آریاگستر و شما برنامه ریزی و اجرای جلسات را به عهده گرفته و ضمن ارائه توصیه ها و مشاوره های راهبردی ، بر اساس درک و شناخت متقابل اطمینان حاصل میکند که راه حل های تدوین شده در جهت

  •  ساده سازی کارها
  •  سرعت در اجرای کارها
  •  شفافیت و مستند سازی
  •  کاهش پیچیدگیهای زیر ساخت
  •  جریان اطلاعات ایمن

ارائه خواهد شد.


Bootstrap template

در پایان جلسات یک دستور العمل اجرایی که به تصویب کارگروه رسیده است ، ارائه خواهد شد که وظایف کلیه بخشهای سازمان به طور صریح و دقیق تعیین شده است.