خرید داخلی و سفارشات

خرید داخلی

امروزه با توجه به تنوع تامین کنندگان ، شیوه های مختلف تامین کالا و نوسان قیمتها ؛ فرایند خرید و تدارکات بسیار پیچیده شده و نیازمند برنامه ریزی و دقت بسیار بالا میباشد.

در نرم افزار خرید و تدارکات آریاگستر تلاش شده تا حدی از پیچیدگیهای فوق کاسته شده و عملیات مدیریتی مربوط به فرایند خرید و تدارکات تسهیل گردد.

  روشمند نمودن درخواست های خرید واحد های مختلف

  صدور درخواست خرید خودکار از زیر سیستم برنامه ریزی و احتیاجات مواد (MRP)

  تعیین تاریخ نیاز کالاهای درخواست شده و جلوگیری از انحراف

  ادغام درخواستهای خرید و تجمیع نیاز واحدهای مختلف

  تعیین حدود دسترسی واحدها به صورت جداگانه

  گروه بندی تامین کنندگان به صورت درختی

  صدور درخواست استعلام قیمت برای تامین کنندگان

  ثبت استعلام بهای دریافتی از تامین کنندگان

  ارزیابی و آنالیز استعلام های رسیده

  صدور دستور خرید و تعیین کارشناس خرید

  گزارش از خریدهای تحویل نشده

  ثبت رسید موقت کالاهای خریداری شده

  تایید رسید موقت توسط کنترل کیفی و تبدیل به رسید انبار

  گزارش از کالاهای مرجوعی

  امکان رهگیری درخواستهای صادر شده

  مدیریت حساب تامین کنندگان

  تعیین لیست کاری (WorkList) برای کارشناسان خرید

  گزارش هاي خرید فصلي ( 3ماهه)

  امکان بهره گیری از انواع گزارشات کاربردی

  قابلیت فراهم سازی خروجی اطلاعات به فرمتهای Excel,PDF و ....