در دنیای تجارت مبتنی بر رقابت امروز، مشتری، رضایت و وفاداری او عامل اصلی بقای سازمانهاست. تعامل صحیح و ارائه دقیق صورتحسابها و گزارشات به مشتری همچنین کنترل سفارشات و مطالبات و ثبت دقیق اسناد مالی، از اهداف اصلی طراحی و تولید نرم افزار فروش و حسابداری فروش آریاگستر بوده خواهد بود.

 

مشخصات سیستم

  • مدیریت مشتری و معاملات
  • مدیریت فرصت ها
  • تعاملات نیروی های فروش
  • مدیریت عملکرد فروش
  • مدیریت فاکتور و پیش فاکتور فروش
  • مدیریت تماس ها
  • گردش کار و تاییدیه
  • همگام سازی و اشتراک فایلها
  • پیش بینی فروش و تشخیص روند
  • گزارش ها و داشبورد ها

سیستم های مرتبط