بی تردید پایبندی به تعهدات و تامین انتظارات مشتریان،خواه براساس سفارشات فروش باشد و یا نیازهای بازار شرط لازم برای تجلی شخصیت مشتری مدارانه یک سازمان میباشد. در همین راستا مدیریت موجودی مواد اولیه برای تولید محصولات، برنامه‌ریزی احتیاجات مواد(MRP) ، کنترل کیفیت مواد، اطلاعات از محدودیهای خطوط تولید و مدیریت پتانسیل های تولید مدیران برنامه‌ریزی را قادر خواهد ساخت با زمان‌بندی مناسب و ارتباط با سیستم خرید و تدارکات برای خرید مواد و قطعات و ارتباط با سیستم فروش و سفارشات، ارتباط با سیستم انبار و مدیریت موجودی، تصمیمات درست و به موقع برای تولید محصولات نیم ساخته و نهایی اتخاذ نمایند.

مجموعه نرم افزارهای حوزه تولید و مهندسی آریاگستر با ارتباط یکپارچه و تنگاتنگی که با هم دارند، موارد زیر را برای مدیران این حوزه به ارمغان خواهند آورد.

 

مشخصات سیستم

سیستم های مرتبط