دارایی‌های ثابت معمولا بخش قابل ملاحظه‌ای از دارایی‌های هر مجموعه، سازمان و شرکت را تشکیل می‌دهد. کنترل و نظارت بر مشخصات فیزیکی دارایی ها، از قبیل محل نگهداری، شماره اموال، جمعدار و وضعیت دارایی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. همچنین ثبت دائمی رویدادهای مرتبط با دارایی، از خرید تا تعمیر، از انتقال تا تعدیل و از کنارگذاری تا اسقاط، برای حفظ سوابق و انعکاس صحیح آن ها در گزارشات و در انتها مدیریت تغییرات مالی دارایی، اعم از اصلاح بها، استهلاک، تجدید ارزیابی، کاهش ارزش و ... جهت تشکیل اسناد حسابداری مناسب و ارائه گزارشات مالی، اجتناب ناپذیر خواهدبود.
از طرف دیگر، وجود الزامات خاص استانداردهای حسابداری مرتبط با دارایی‌ها و تکلیف شرکت‌ها جهت افشای مناسب اطلاعات مربوطه در صورت‌های مالی از یک طرف، و قوانین خاص سازمان امور مالیاتی در مورد دارایی‌های ثابت و هزینه‌های مورد قبول مرتبط با آن‌ها از سوی دیگر، لزوم استفاده از نرم‌افزاری قدرتمند و در عین حال منعطف را، به منظور پوشش کلیه نیازهای پیش گفته، بیش از پیش ضروری ساخته است.

مشخصات سیستم

  • افزایش دقت و بهبود کارایی
  • بهبود امنیت با نرم افزار مدیریت دارایی
  • مطالعه نرم افزارهای موجود و شناسایی نقاط ضعف و قوت آنها
  • مطالعه نرم افزارهای موجود و شناسایی نقاط ضعف و قوت آنها
  • مطالعه نرم افزارهای موجود و شناسایی نقاط ضعف و قوت آنها
  • مطالعه نرم افزارهای موجود و شناسایی نقاط ضعف و قوت آنها
  • مطالعه نرم افزارهای موجود و شناسایی نقاط ضعف و قوت آنها
  • مطالعه نرم افزارهای موجود و شناسایی نقاط ضعف و قوت آنها

سیستم های مرتبط