داشتن یک درک عمیق از نیازمندیها، دغدغه ها، پیچیدگیها، گلوگاهها، سلایق و انتظارات مدیران و چگونگی تطبیق آنها با امکانات و قابلیتها شرط لازم برای استقرار موفق یک مجموعه نرم افزاری یکپارچه میباشد. تضمین همکاری موفق بین آریاگستر و شما وجود این درک و شناخت متقابل است .

یک کارگروه مشترک، متشکل از کارشناسان آریاگستر و شما برنامه ریزی و اجرای جلسات را به عهده گرفته و ضمن ارائه توصیه ها و مشاوره های راهبردی، بر اساس درک و شناخت متقابل اطمینان حاصل میکند که راه حل های تدوین شده در جهت بهبود عملکرد کلی می باشد. در پایان جلسات یک دستور العمل اجرایی که به تصویب کارگروه رسیده است، ارائه خواهد شد که وظایف کلیه بخشهای سازمان به طور صریح و دقیق تعیین شده است

استقرار

داشتن یک درک عمیق از نیازمندیها، دغدغه ها، پیچیدگیها، گلوگاهها، سلایق و انتظارات مدیران و چگونگی تطبیق آنها با امکانات و قابلیتها شرط لازم برای استقرار موفق یک مجموعه نرم افزاری یکپارچه میباشد. تضمین همکاری موفق بین آریاگستر و شما وجود این درک و شناخت متقابل است .

یک کارگروه مشترک، متشکل از کارشناسان آریاگستر و شما برنامه ریزی و اجرای جلسات را به عهده گرفته و ضمن ارائه توصیه ها و مشاوره های راهبردی، بر اساس درک و شناخت متقابل اطمینان حاصل میکند که راه حل های تدوین شده در جهت بهبود عملکرد کلی می باشد. در پایان جلسات یک دستور العمل اجرایی که به تصویب کارگروه رسیده است، ارائه خواهد شد که وظایف کلیه بخشهای سازمان به طور صریح و دقیق تعیین شده است