توانمند سازی و افزایش مهارتهای کاربران کمک بزرگی به ما و شما در جهت اجرای هر چه بهتر راه حل های ارائه شده خواهد کرد. هر چه دانش و مهارت های کارکنان با نیازهای سازمان و قابلیتهای نرم افزار انطباق بیشتری داشته باشد درجه اطمینان از موفقیت راه کارهای ارائه شده و در نهایت سازمان بالاتر می رود


آموزش

بر اساس مستندات تدوین شده در مرحله استقرار تیم آموزش آریاگستر، آموزش نرم افزارها را به روشهای زیر انجام میدهد:در پایان از کاربران آزمونهای تخصصی و عمومی به عمل آمده و بر اساس نتایج آن، گواهینامه استفاده از سیستم نرم افزاری آریاگستر صادر خواهد شد